Privacy Statement WNDW

Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verwerken als je via onze website een aanvraag doet voor een (vrijblijvend) advies of een offerte. Ook vertellen we je waarom en hoe lang we jouw gegevens verwerken en wat jouw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we onder meer informatie over de partijen waarmee we samenwerken en over ons beveiligingsbeleid.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van jouw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

WNDW

Campagneweg 28

4761 RM Zevenbergen

0168 32 37 27

info@wndw.nl

Privacy Manager

Wij hebben een Privacy Manager aangesteld. Dat is niet een “functionaris voor gegevensbescherming”, zoals bedoeld in artikel 37 van de AVG. Wel is dit iemand die erop toeziet dat jouw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. De werkzaamheden van de Privacy Manager bestaan onder meer uit toezicht houden en vragen en klachten afhandelen. De contactgegevens van onze Privacy Manager zijn:

info@wndw.nl

0168 32 37 27

De persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van het doel waarvoor we gegevens verwerken, noteren wij (steeds sommige van) de volgende gegevens: 

 1. Voor- en achternaam;
 2. Geslacht;
 3. Geboortedatum;
 4. Adresgegevens;
 5. Telefoonnummer;
 6. E-mailadres; 
 7. Gegevens omtrent ontvangen berichtgeving (nieuwsbrieven);
 8. IP-adres; 
 9. Cookie ID’s

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor (sommige van) de volgende doelen: 

 1. het vergaren en doorsturen van aanvragen naar partners;
 2. het voeren van een financiële administratie;
 3. het opnemen van contact om de aanvraag te bespreken;
 4. de monitoring van websitebezoek;
 5. het verrichten van marketingactiviteiten. 

De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming, overeenkomst of gerechtvaardigd belang).

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
In het algemeen bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een voorbeeld is dat wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor belasting- of administratiedoeleinden. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij jouw gegevens verwijderen of anonimiseren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het op bovenstaande wijze en gronden inschakelen van derden doen wij bij de volgende categorieën van verwerkingen:

 1. het vergaren en doorsturen van aanvragen aan partners;
 2. het voeren van een financiële administratie;
 3. het opnemen van contact om de aanvraag door te nemen;
 4. de monitoring van websitebezoek;
 5. het verrichten van marketingactiviteiten.
 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Wij gebruiken cookies op onze website. Dat is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. 

Wij gebruiken de volgende cookies:

 1. cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 
 2. cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden en het gebruik van de website kunnen analyseren. Bij jouw bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
 3. (tracking)cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Bij jouw bezoek aan onze website & app hebben wij al jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies. Deze (tracking)cookies verwerken, afhankelijk van hetgeen waarvoor jij toestemming hebt gegeven, sommige van de volgende soorten persoonsgegevens: 
 • Bezochte websites; 
 • IP-adressen; 
 • Cookie-inhoud 
 • Referrer-URL
 • Surfgedrag

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden; 

 • Het tonen van gerichte advertenties;
 • Het opnieuw aantrekken van (website)bezoekers voor conversie;
 • Het meten van de doeltreffendheid van een advertentie;
 • Het verzamelen van (website)statistieken;
 • Het opstellen van interesseprofielen; 
 • Het tonen van aanbevelingen;
 • Het maken van marktanalyses, doelgroepanalyses en/of 

verbetering van (de navigatie binnen) de website

Wij verstrekken deze persoonsgegevens aan de volgende (categorieën) bedrijven dan wel verwerken wij deze persoonsgegevens door middel van de diensten van de volgende (categorieën) bedrijven: 

 • Analytics bedrijven, waaronder Google, Bing en Hotjar; 
 • Social mediabedrijven, waaronder Facebook, Instagram, Snapchat, Taboola, TikTok, Pinterest, Twitter en Youtube; 

 

Wij bewaren de persoonsgegevens die voortvloeien uit deze (tracking)cookies niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor we deze hebben verzameld. Dit kan per (tracking)cookie verschillen. Hieronder is een overzicht opgenomen van de verschillende bewaartermijnen:

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Jouw rechten (inzage, aanpassing, verwijdering etc.) 

Hierna wordt uitgelegd wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

Recht op inzage
Je hebt het recht op inzage in jouw eigen gegevens. Daaronder valt ook de vraag wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen de gegevens worden verstrekt en wat de bewaartermijnen zijn.

Recht op rectificatie 
Je kunt ons vragen jouw gegevens direct te laten rectificeren. Je hebt ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door bijvoorbeeld een e-mail aan ons te sturen.

‘Recht om vergeten te worden’ 
Je hebt het ‘recht om vergeten te worden.’ Op verzoek zullen wij jouw gegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen. We mogen echter niet altijd al jouw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt in principe het recht om de verwerking van jouw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als je meent dat jouw gegevens onjuist of onnodig zijn.

Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking 
Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van jouw gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens

Je hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat je een verzoek kunt doen om jouw gegevens te ontvangen. Vervolgens kun je deze gegevens opslaan voor persoonlijk hergebruik. Je hebt dit recht alleen met betrekking tot gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt én als de verwerking berust op  toestemming of een overeenkomst waarbij je partij bent.

Intrekken toestemming
Als de gegevensverwerking berust op toestemming, hebt je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Wel blijft de verwerking van jouw gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.

Recht van bezwaar
Je hebt in principe het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Na jouw bezwaar zullen wij in principe de verwerking van jouw gegevens stoppen.

Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter
Als je van mening bent dat de verwerking van jouw gegevens inbreuk maakt op de wet kun je contact opnemen met onze Privacy Manager, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter te stappen.

Beperkingen van jouw rechten 
Soms kunnen wij jouw rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude.

Ieder verzoek kun je richten tot onze Privacy Manager. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, sturen wij jou na ontvangst van je verzoek een aantal controlevragen die je dient te beantwoorden voordat we het verzoek in behandeling kunnen nemen. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Privacy Manager. 

Veranderingen

Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kun je vinden op onze website. We raden je aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte blijft.

1 januari 2022

© 2023 WNDW | Privacyverklaring